Onze projecten

Evaluatie werkwijze CRO’s


De Commissie Regionaal Overleg is voor Breda International Airport en Kempen Airport al meer dan 10 jaar de manier voor gezamenlijk overleg tussen betrokkenen. Op verzoek van de CRO’s zelf evalueert Bureau Stroom de werkwijze en het functioneren van deze organen.

Domeinen: evaluatie, onderzoek, gestructureerd interview, enquête, stakeholdersparticipatie

Gebiedsontwikkeling Kentalis | BPD


Het terrein van Koninklijk Kentalis wordt de komende jaren getransformeerd tot een prachtige leef- en woongemeenschap. Bureau Stroom adviseert eigenaar BPD en Kentalis over alle participatie én regisseert de participatie en voert deze uit. Van online participatieplatform tot werkgroepen. Met aandacht voor cliënten en leerlingen van Kentalis.

Domeinen: participatieplan, gebiedsontwikkeling, informatiebijeenkomsten, participatie, projectmanagement, interactieve sessies

Participatie Pijlervisie Economie Bergen op Zoom


Gemeente Bergen op Zoom wil dat haar toekomstige Economische visie aansluit op haar inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Bureau Stroom helpt om gestroomlijnd geluiden op te halen bij deze verschillende stakeholdergroepen. Met interactieve sessies en online vragenlijsten bereiken we inhoudelijk experts tot de brede omgeving.

Domeinen: interactieve beleidsvorming, online enquête, tafelgesprekken, interactieve sessie, bewonersparticipatie, projectmanagement

Participatie Pijlervisie Sociaal en Veilig Bergen op Zoom


In de Pijlervisie Sociaal en Veilig legt de gemeente Bergen op Zoom toekomstig beleid vast voor een diversiteit aan onderwerpen binnen het sociaal domein. Bureau Stroom helpt om belanghebbenden én inwoners hierbij te betrekken, om de visie te verbeteren met omgevingskennis.

Domeinen: interactieve beleidsvorming, online enquête, tafelgesprekken, interactieve sessie, bewonersparticipatie, projectmanagement

Evaluatie Participatieplan Haarlem


Gemeente Haarlem voert een risicovol project uit in de openbare ruimte, waar participatie een grote rol speelt. Bureau Stroom werd gevraagd om als extern expert het huidige participatieplan te reviewen. Het gedetailleerde evaluatierapport werd goed ontvangen en hielp het projectteam verder.

Domeinen: evaluatie, onderzoek, beleidsvorming, participatieplan, gebiedsontwikkeling

Zwembad sportpark De Ooigraaf Beuningen


In Ewijk en Beuningen wordt een nieuw sportpark ontwikkeld: De Ooigraaf. Na bekendmaking van plannen hebben omwonenden hun wensen voor dit gebied en betrokkenheid via participatie bekend gemaakt. Bureau Stroom is door Gemeente Beuningen gevraagd om met bewoners in gesprek te gaan en het participatietraject te regisseren.

Domeinen: gebiedsontwikkeling, participatie, bewonersparticipatie, procesbegeleiding, stakeholderbetrokkenheid

Participatie Koepel District Breda


Het oude Koepeldistrict van Breda wordt de komende jaren getransformeerd tot een toekomstgericht en toegankelijk terrein voor wonen, werken, vrije tijd en cultuur. Bureau Stroom is gevraagd om voor de beginfase van deze ontwikkeling het omgevingsmanagement te verzorgen en de participatie te regisseren en faciliteren. Onderdeel van dit project zijn: inwonersgesprekken, een vragenlijst en een kick-off bijeenkomst.

Domeinen: gebiedsontwikkeling, participatie, omgevingsmanagement, online enquête, participatietraject, communicatiestrategie

Participatie Uitvoeringsagenda Milieu Provincie Noord-Brabant


Bureau Stroom helpt de provincie Noord-Brabant bij participatie rondom de Uitvoeringsagenda Milieu 2024-2027. Een plan waarin de milieu ambities voorde komende jaren worden geconcretiseerd. We adviseren over de participatie en denken in co-creatie het plan van aanpak uit. Om op verschillende manieren bij een diversiteit van interne en externe stakeholders input op te halen.

Domeinen: milieu, participatie, advies, procesbegeleiding, projectmanagement, online enquête, informatiemarkt.

Verkeersonderzoek Oost-Gelre


Gemeente Oost Gelre is een plattelandsgemeente met veel vracht- en landbouwverkeer. Hierdoor ontstaan op verschillende plekken in de gemeente verkeersknelpunten. De gemeente wil weten hoe haar inwoners die verkeersknelpunten ervaren Bureau Stroom voert hiervoor een belevingsonderzoek uit. Via een enquête kan elke inwoner meedenken. Verdiepend gaan we in gesprek met betrokken organisaties, zoals dorpsraden en verkeerspartijen.

Domeinen: verkeer, communicatie, belevingsonderzoek, online enquête, bewonersparticipatie, projectmanagement

Participatie Heikant Gennep


De Heikant in Gennep wordt ontwikkeld tot een gebied van wonen en recreëren. Na eerder gestrande plannen is Bureau Stroom gevraagd om een participatieplan te schrijven om alle belanghebbenden te informeren, draagvlak te creëren en waar mogelijk het landschapsontwerp te verrijken. Als aftrap van het participatietraject zijn leden van een voormalig klankbordgroep meegenomen en gehoord over de plannen.

Domeinen: gebiedsontwikkeling, participatietraject, participatie over participatie, bewonersparticipatie, participatieplan.

Gebiedsontwikkeling 't Zoet Breda


Naast de historische binnenstad van Breda wordt een gebied van 46 voetbalvelden groot getransformeerd tot een hoogstedelijk nieuw stadsdeel genaamd ‘t Zoet. Bureau Stroom  ondersteunt de gemeente Breda en de provincie Noord Brabant bij de participatie, placemaking en positionering van ’t Zoet. Onderdeel van dit project zijn: procesbegeleiding, stakeholderinterviews, een online participatieplatform, stakeholdersessie en navolgbaarheid van de resultaten.

Domeinen: gebiedsontwikkeling, diepte-interviews, online participatieplatform, stakeholdercommunicatie, bewonersparticipatie, procesbegeleiding.

Participatiebeleid Beuningen


Bureau Stroom begeleidt de gemeente Beuningen om op een participerende manier tot een kadernota/werkwijze plus en een instrumentarium voor participatie te komen. Dit doen wij samen met verschillende belanghebbenden, namelijk de interne organisatie, de samenleving, de raad en het college. Na het inventariseren van de belanghebbenden wordt een participatieplan opgesteld, om daarna samen te komen tot participatiebeleid.

Domeinen: participatiebeleid, kadernota participatie, stakeholderbetrokkenheid, participatiestrategie, procesbegeleiding.

Participatieplan Stationsgebied Elst


De gemeente Overbetuwe is bezig met de ontwikkeling van het stationsgebied in Elst. In opdracht van de gemeente Overbetuwe schreef Bureau Stroom een participatieplan voor deze gebiedsontwikkeling. Het resultaat was een overkoepelend participatieplan voor de vijf deelprojecten, om de samenhang tussen de activiteiten te behouden en te stroomlijnen. Een kadervormend document om ook de bestuurlijke besluitvorming rondom de participatieactiviteiten te bevorderen.

Domeinen: gebiedsontwikkeling, participatieplan, communicatieplan, bestuurlijke besluitvorming, procesbegeleiding.

Participatie Gastvrije Waaldijk


Het beeldkwaliteitsplan Gastvrije Waaldijk voor een eenduidige weginrichting van de dijkweg tussen Gorinchem en Nijmegen stuitte op weerstand van de omgeving. Om het vertrouwen in het plan en betrokken overheden te repareren, regisseerde Bureau Stroom een kordaat participatieproces. Vanuit gesprekken met omgeving werd een participatiebijeenkomst georganiseerd om te praten over de verkeersveiligheid van het plan.

Domeinen: gebiedsontwikkeling, stakeholdersgesprekken, participatiebijeenkomst, interventie participatie, procesbegeleiding.

TVW Pekela

Transitievisie Pekela


Samen met Witteveen+Bos werken we aan de transitievisie warmte voor de gemeente Pekela. Als regisseur van de participatie bedachten we verschillende participatievormen om stakeholders te betrekken. Samen met stakeholders stellen we de uitgangspunten vast en werken we toe naar een realistische visie om in 2050 alle woningen in het dorp aardgasvrij te krijgen.

Domeinen: Energietransitie, vragenlijst, sprintsessie, participatietraject, procesbegeleiding.

Deelnemers van de stakeholdersessie zijn met elkaar in gesprek over de dijkversterking.

BWO dijkversterking WEP


Waterschap Rijn en IJssel versterkt de dijk tussen Westervoort en de Pannerdensche Waard. Tijdens de pre-verkenningsfase brengen wij met een belevingswaardenonderzoek in beeld hoe de omgeving en gebruikers van de dijk het gebied waarderen en de gebiedsverbondenheid. In groepsgesprekken met stakeholders verdiepen we deze lokale kennis. De uitkomsten verrijken  het Ruimtelijk kwaliteitskader (RKK) en voedt het participatietraject tijdens volgende fasen.

Domeinen: belevingswaardenonderzoek, dijkversterking, omgevingsanalyse, enquête, stakeholdergesprekken.

watereducatie_strategie_educatiestrategie

Watereducatie Rijn en IJssel


Het waterschap zorgt voor het water om ons heen. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Iedere inwoner speelt hierin een belangrijke rol. Waterschap Rijn en IJssel wilt met educatie waterbewust gedrag stimuleren. Maar hoe pak je dat aan? Samen ontwikkelen we een breed gedragen educatiestrategie en een concreet plan van aanpak.

Domeinen: educatiestrategie, desk research, diepte-interviews, inspiratiesessies, klimaatadaptatie.

Warmtevisie Woerden


Gemeente Woerden schreef haar Warmtevisie: co2-vrij in 2050. In dit plan wordt opgeschreven welke manieren er zijn om energie te besparen en de mogelijkheden voor duurzame warmte-alternatieven. Bureau Stroom ondersteunde de gemeente in en het gesprek met inwoners en ondernemers. Van interviews tot meedenkgroepen, een interactie-platform en communicatiecampagne.

Domeinen: bewonersparticipatie, communicatiecampagne, diepte-interviews, participatie, warmtetransitie

Toekomstvisie Wijchen


De Gemeente Wijchen werkte aan een strategische toekomstvisie: Hoe ziet Wijchen eruit in 2035? En welke kansen en uitdagingen brengt dat met zich mee? Bureau Stroom faciliteerde het gesprek tussen de gemeente, inwoners en ondernemers van Wijchen. Die konden hier online en offline over meepraten tijdens de themagerichte toekomsttafels.

Domeinen: participatietraject, beeldenbank, bewonersparticipatie, digitale participatie, belevingsonderzoek.

EnergieGenie Next


EnergieGenie Next is de website voor jongeren over klimaatverandering en de energietransitie. Bureau Stroom ontwikkelde de website in opdracht van Vattenfall. De website is in het onderwijs getoetst en staat boordevol artikelen, filmpjes en lesopdrachten. Maar ook quizzen, een JobSwipe en challenges. Het doel: op een makkelijke manier uitleggen wat er aan de hand is en wat jongeren zelf kunnen doen.

Domeinen: communicatiestrategie, energietransitie, educatie, klimaatverandering, website-ontwikkeling.

Omgevingsvisie Waalwijk

Omgevingsvisie Waalwijk


De gemeente Waalwijk schreef een nieuwe omgevingsvisie, net zoals veel andere gemeenten in Nederland. Bureau Stroom organiseerde diepte-interviews met belangrijke betrokkenen en we verspreiden een online enquête onder inwoners. Ons doel was zoveel mogelijk input ophalen uit de samenleving over het onderwerp gezondheid en de fysieke leefomgeving.

Domeinen: bewonersparticipatie, diepte-interviews, leefomgeving, omgevingsvisie, online enquête.

energiegenie_advertentie

Marketing EnergieGenie


In 2020 lanceerden we het nieuwste educatie platform over klimaatverandering en energie. Dit platform is speciaal voor jongeren en docenten van het voortgezet onderwijs. Bureau Stroom schreef artikelen voor vakbladen, maakten advertenties. We brachten het platform onder de aandacht en toetsten het in het onderwijs. Met diepte-interviews en een gebruikersonderzoek onder jongeren.

Domeinen: contentmarketing, diepte-interviews, energietransitie, gebruikersonderzoek, website-ontwikkeling

station_best_participatie

Stakeholderanalyse in Best


Bij een mogelijke transformatie van het stationsgebied in Best zijn veel partijen betrokken. Bureau Stroom heeft een stakeholderonderzoek uitgevoerd en daarvoor gesproken met alle grond- en/of vastgoedeigenaren in het stationsgebied. De gesprekken gaven veel inzicht in de visie op de toekomst. Op basis daarvan hebben we een participatieadvies voor een vervolgtraject opgesteld.

Domeinen: gebiedsontwikkeling, diepte-interviews, krachtenveldanalyse, participatieadvies, stakeholderanalyse

participatie_waalwijk_energietransitie

Duurzame energie Waalwijk


Veel gemeenten zetten stappen om duurzame energie op te wekken. De gemeente Waalwijk ontwikkelde een kadernota over de mogelijkheden voor grootschalige duurzame energie. In 2020 organiseerde Bureau Stroom activiteiten om dit plan onder de aandacht te brengen en het gesprek erover te starten. De opgehaalde ideeën zijn in de kadernota verwerkt.

Domeinen: bewonersparticipatie, communicatiemiddelen, energietransitie, klimaatverandering, online enquête

Werkgelegenheidsproject Step2Save


Step2Save is een sociaal werkgelegenheidsproject waarbij werkzoekenden worden opgeleid tot energieadviseur. Met hun opgedane kennis geven zij inwoners energiesadvies. Het doel: verminderen van CO2-uitstoot, vergroten van werkgelegenheid en armoedebestrijding met educatie. Bureau Stroom ontwikkelde de communicatiestrategie, communicatiemiddelen en een monitoringssysteem. Jaarlijks updaten we de producten.

Domeinen: publiekscampagne, communicatiemiddelen, communicatiestrategie, educatie, klimaatverandering, monitoring

participatie_sumatraplantsoen

Participatiedoorkijk Sumatraplantsoen


Gemeente Amsterdam wilde samen met alle direct omwonenden het Sumatraplantsoen in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost opnieuw inrichten. Bureau Stroom schreef een ‘doorkijk’ voor buurtgerichte participatie. We voerden een quick scan uit en hebben op basis van de resultaten succesfactoren geïdentificeerd. In de aanpak stonden inclusiviteit en duurzaam eigenaarschap centraal.

Domeinen: bewonersparticipatie, gebiedsontwikkeling, openbare ruimte participatiestrategie, quick scan

Dijkversterking Meanderende Maas


Het doel van Meanderende Maas is de dijk tussen Ravenstein en Lith te versterken en de Maas meer ruimte te geven. Bureau Stroom voerde eerder een belevingswaardeonderzoek uit voor dit project. Daarna ondersteunden wij samen met Witteveen+Bos het participatietraject. Denk aan bijeenkomsten organiseren voor bewoners, tafelgesprekken leiden en procesevaluaties.

Domeinen: bewonersparticipatie, gebieds-ontwikkeling, procesbegeleiding, procesevaluatie, waterveiligheid

gaasperplas_participatie

Participatietraject Gaasperplas


Gaasperplas is een recreatiegebied in Amsterdam met jaarlijks miljoenen bezoekers. De gemeente wilde samen met zoveel mogelijk stakeholders het park herinrichten. Het doel: een breed gedragen ontwerp. In opdracht van de gemeente leidde Bureau het participatieproces rond de herinrichting. We ontwikkelden de participatiestrategie en begeleidden alle bijeenkomsten.

Domeinen: bewonersparticipatie, online enquête, belevingswaardeonderzoek, gebiedsontwikkeling

belevingswaardeonderzoek_ravenstein_lith

Belevingswaardenonderzoek (BWO) Ravenstein-Lith


Het doel van het onderzoek was de wensen en zorgen van de omgeving in kaart te brengen omtrent de dijkversterking Ravenstein-Lith. Voor het onderzoek spraken we veel stakeholders, waaronder inwoners, grondeigenaren, ondernemers en jongeren. Uiteenlopende thema’s zijn in beeld gebracht: gebiedskenmerken, cultuurhistorie, het hoogwaterbewustzijn, verbondenheid en identiteit. Bekijk het eindresultaat hier.

Domeinen: belevingswaardenonderzoek, diepte-interviews, enquête, gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie

participatie_wolferen_sprok

Participatietraject Wolferen-Sprok


Waterschap Rivierenland startte in 2016 met het dijkversterkingsproject Wolferen/Sprok. Bureau Stroom voerde eerder een onderzoek uit voor dit project waarvoor belevingswaarden onderzochten. Daarna ondersteunden we het waterschap op het gebied van participatie en communicatie. Wij ontwikkelden een plan en voerden het uit waarbij we veel in gesprek waren met belanghebbenden en andere stakeholders.

Domeinen: bewonersparticipatie, belevingswaardeonderzoek, omgevingsmanagement, procesbegeleiding, waterveiligheid

communicatie_waterketen

Communicatie Waterketen


Het klimaat verandert waardoor Nederland meer te maken krijgt met wateroverlast en watertekort. Bureau Stroom ondersteunde 11 gemeenten en 2 waterschappen om het waterbewustzijn van inwoners te vergroten en actie te ondernemen. Denk aan communicatieadvies, onderzoeken over het effect van watercommunicatie en communicatiemiddelen voor diverse media.

Domeinen: communicatiemiddelen, educatiestrategie, klimaatadaptatie, procesbegeleiding, waterketen

communicatiestrategie_strategie_communicatie

Communicatiestrategie


LumiGuide ontwikkelt slimme fietsdetectie- en verwijssystemen. Ze wilden onderzoeken hoe zij hun diensten het beste kunnen promoten. Bureau Stroom organiseerde inputmomenten, waaronder interviews en inspiratiesessies. Op basis van alle input hebben we een communicatiestrategie geformuleerd. Denk aan: bedrijf- en communicatiedoelstellingen en een planning.

Domeinen: communicatiestrategie, diepte-interviews, inspiratiesessie, strategievorming

belevingswaardenonderzoek

BWO Wolferen-Sprok


Waterschap Rivierenland wilde inventariseren hoe de dijk tussen Wolferen en Sprok versterkt kon worden om ook in de toekomst droge voeten te houden. Wij voerden een BWO uit om in beeld te brengen wat dijkgebruikers hierbij belangrijk vinden. Samen met Witteveen+Bos hebben we ons kantoor opgezet midden in het gebied en mensen actief betrokken om hun foto’s, herinneringen en bijzondere ervaringen op de dijk te delen.

Domeinen: belevingswaardenonderzoek, diepte-interviews, enquête, gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie

ommetjes_nijmegen

Nijmeegse Ommetjes


Bureau Stroom actualiseerde eind 2016 de Nijmeegse Ommetjes. Een aantal jaar eerder ontwikkelden we de wandelingen door de wijken van Nijmegen. Dit deden we samen met Nijmegenaren die tekst en beeld aanleverden. De Nijmeegse Ommetjes omvatten meer dan 25 wandelingen van 3 à 4 kilometer. De Ommetjes hebben we inmiddels overgedragen aan de gemeente. Lees ook het artikel: Ode aan de Ommetjes.

Domeinen: bewonersparticipatie, productontwikkeling

energiegenie_klimaatverandering

EnergieGenie


Het doel van EnergieGenie is kinderen in het primair en voortgezet onderwijs klimaatverandering en energiebronnen op een aansprekende manier uitleggen en hun bewustzijn voor deze thema’s vergroten. In 2011 ontwikkelde Bureau Stroom de website in opdracht van Nuon/Vattenfall. De website is in het onderwijs getoetst en staat boordevol infographics, proefjes en filmpjes. In 2020 is deze website vernieuwd: EnergieGenie Next.

Domeinen: educatie, educatieproduct, energietransitie, klimaatverandering, website-ontwikkeling