Meer projecten

watereducatie_strategie_educatiestrategie

Watereducatie Rijn en IJssel


Het waterschap zorgt voor het water om ons heen. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Iedere inwoner speelt hierin een belangrijke rol. Waterschap Rijn en IJssel wilt met educatie waterbewust gedrag stimuleren. Maar hoe pak je dat aan? Samen ontwikkelden we een educatiestrategie. In inspiratiesessies vertaalden we alle doelen en middelen naar een concreet plan.

Domeinen: educatiestrategie, desk research, diepte-interviews, inspiratiesessies, klimaatadaptatie

energiegenie_advertentie

Marketing EnergieGenie


In 2020 lanceerden we het nieuwste educatie platform over klimaatverandering en energie. Dit platform is speciaal voor jongeren en docenten van het voortgezet onderwijs. Bureau Stroom schreef artikelen voor vakbladen, maakten advertenties. We brachten het platform onder de aandacht en toetsten het in het onderwijs. Met diepte-interviews en een gebruikersonderzoek onder jongeren.

Domeinen: contentmarketing, diepte-interviews, energietransitie, gebruikersonderzoek, website-ontwikkeling

participatie_waalwijk_energietransitie

Duurzame energie Waalwijk


Veel gemeenten zetten stappen om duurzame energie op te wekken. De gemeente Waalwijk ontwikkelde een kadernota over de mogelijkheden voor grootschalige duurzame energie. In 2020 organiseerde Bureau Stroom activiteiten om dit plan onder de aandacht te brengen en het gesprek erover te starten. De opgehaalde ideeën zijn in de kadernota verwerkt.

Domeinen: bewonersparticipatie, communicatiemiddelen, energietransitie, klimaatverandering, online enquête

station_best_participatie

Stakeholderanalyse in Best


Bij een mogelijke transformatie van het stationsgebied in Best zijn veel partijen betrokken. Bureau Stroom heeft een stakeholderonderzoek uitgevoerd en daarvoor gesproken met alle grond- en/of vastgoedeigenaren in het stationsgebied. De gesprekken gaven veel inzicht in de visie op de toekomst. Op basis daarvan hebben we een participatieadvies voor een vervolgtraject opgesteld.

Domeinen: gebiedsontwikkeling, diepte-interviews, krachtenveldanalyse, participatieadvies, stakeholderanalyse

communicatie_waterketen

Communicatie Waterketen


Het klimaat verandert waardoor Nederland meer te maken krijgt met wateroverlast en watertekort. Bureau Stroom ondersteunde 11 gemeenten en 2 waterschappen om het waterbewustzijn van inwoners te vergroten en actie te ondernemen. Denk aan communicatieadvies, onderzoeken over het effect van watercommunicatie en communicatiemiddelen voor diverse media.

Domeinen: communicatiemiddelen, educatiestrategie, klimaatadaptatie, procesbegeleiding, waterketen

communicatiestrategie_strategie_communicatie

Communicatiestrategie


LumiGuide ontwikkelt slimme fietsdetectie- en verwijssystemen. Ze wilden onderzoeken hoe zij hun diensten het beste kunnen promoten. Bureau Stroom organiseerde inputmomenten, waaronder interviews en inspiratiesessies. Op basis van alle input hebben we een communicatiestrategie geformuleerd. Denk aan: bedrijf- en communicatiedoelstellingen en een planning.

Domeinen: communicatiestrategie, diepte-interviews, inspiratiesessie, strategievorming

participatie_sumatraplantsoen

Participatiedoorkijk Sumatraplantsoen


Gemeente Amsterdam wilde samen met alle direct omwonenden het Sumatraplantsoen in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost opnieuw inrichten. Bureau Stroom schreef een ‘doorkijk’ voor buurtgerichte participatie. We voerden een quick scan uit en hebben op basis van de resultaten succesfactoren geïdentificeerd. In de aanpak stonden inclusiviteit en duurzaam eigenaarschap centraal.

Domeinen: bewonersparticipatie, gebiedsontwikkeling, openbare ruimte participatiestrategie, quick scan

Dijkversterking Meanderende Maas


Het doel van Meanderende Maas is de dijk tussen Ravenstein en Lith te versterken en de Maas meer ruimte te geven. Bureau Stroom voerde eerder een belevingswaardeonderzoek uit voor dit project. Daarna ondersteunden wij samen met Witteveen+Bos het participatietraject. Denk aan bijeenkomsten organiseren voor bewoners, tafelgesprekken leiden en procesevaluaties.

Domeinen: bewonersparticipatie, gebieds-ontwikkeling, procesbegeleiding, procesevaluatie, waterveiligheid

gaasperplas_participatie

Participatietraject Gaasperplas


Gaasperplas is een recreatiegebied in Amsterdam met jaarlijks miljoenen bezoekers. De gemeente wilde samen met zoveel mogelijk stakeholders het park herinrichten. Het doel: een breed gedragen ontwerp. In opdracht van de gemeente leidde Bureau het participatieproces rond de herinrichting. We ontwikkelden de participatiestrategie en begeleidden alle bijeenkomsten.

Domeinen: bewonersparticipatie, online enquête, belevingswaardeonderzoek, gebiedsontwikkeling

belevingswaardeonderzoek_ravenstein_lith

Belevingswaardenonderzoek (BWO) Ravenstein-Lith


Het doel van het onderzoek was de wensen en zorgen van de omgeving in kaart te brengen omtrent de dijkversterking Ravenstein-Lith. Voor het onderzoek spraken we veel stakeholders, waaronder inwoners, grondeigenaren, ondernemers en jongeren. Uiteenlopende thema’s zijn in beeld gebracht: gebiedskenmerken, cultuurhistorie, het hoogwaterbewustzijn, verbondenheid en identiteit. Bekijk het eindresultaat hier.

Domeinen: belevingswaardenonderzoek, diepte-interviews, enquête, gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie

participatie_wolferen_sprok

Participatietraject Wolferen-Sprok


Waterschap Rivierenland startte in 2016 met het dijkversterkingsproject Wolferen/Sprok. Bureau Stroom voerde eerder een onderzoek uit voor dit project waarvoor belevingswaarden onderzochten. Daarna ondersteunden we het waterschap op het gebied van participatie en communicatie. Wij ontwikkelden een plan en voerden het uit waarbij we veel in gesprek waren met belanghebbenden en andere stakeholders.

Domeinen: bewonersparticipatie, belevingswaardeonderzoek, omgevingsmanagement, procesbegeleiding, waterveiligheid

Werkgelegenheidsproject Step2Save


Step2Save is een sociaal werkgelegenheidsproject waarbij werkzoekenden worden opgeleid tot energieadviseur. Met hun opgedane kennis geven zij inwoners energiesadvies. Het doel: verminderen van CO2-uitstoot, vergroten van werkgelegenheid en armoedebestrijding met educatie. Bureau Stroom ontwikkelde de communicatiestrategie, communicatiemiddelen en een monitoringssysteem. Jaarlijks updaten we de producten.

Domeinen: publiekscampagne, communicatiemiddelen, communicatiestrategie, educatie, klimaatverandering, monitoring

ommetjes_nijmegen

Nijmeegse Ommetjes


Bureau Stroom actualiseerde eind 2016 de Nijmeegse Ommetjes. Een aantal jaar eerder ontwikkelden we de wandelingen door de wijken van Nijmegen. Dit deden we samen met Nijmegenaren die tekst en beeld aanleverden. De Nijmeegse Ommetjes omvatten meer dan 25 wandelingen van 3 à 4 kilometer. De Ommetjes hebben we inmiddels overgedragen aan de gemeente. Lees ook het artikel: Ode aan de Ommetjes.

Domeinen: bewonersparticipatie, productontwikkeling

belevingswaardenonderzoek

BWO Wolferen-Sprok


Waterschap Rivierenland wilde inventariseren hoe de dijk tussen Wolferen en Sprok versterkt kon worden om ook in de toekomst droge voeten te houden. Wij voerden een BWO uit om in beeld te brengen wat dijkgebruikers hierbij belangrijk vinden. Samen met Witteveen+Bos hebben we ons kantoor opgezet midden in het gebied en mensen actief betrokken om hun foto’s, herinneringen en bijzondere ervaringen op de dijk te delen.

Domeinen: belevingswaardenonderzoek, diepte-interviews, enquête, gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie

energiegenie_klimaatverandering

EnergieGenie


Het doel van EnergieGenie is kinderen in het primair en voortgezet onderwijs klimaatverandering en energiebronnen op een aansprekende manier uitleggen en hun bewustzijn voor deze thema’s vergroten. In 2011 ontwikkelde Bureau Stroom de website in opdracht van Nuon/Vattenfall. De website is in het onderwijs getoetst en staat boordevol infographics, proefjes en filmpjes. In 2020 is deze website vernieuwd: EnergieGenie Next.

Domeinen: educatie, educatieproduct, energietransitie, klimaatverandering, website-ontwikkeling